Nagraadse Studie

Nagraadse Studie in Verbruikerswetenskappe

Na voltooiing van hierdie program kan studente toegelaat word tot ’n Honneurs in Verbruikerswetenskappe. Toelating is onderhewig aan ’n keuringsproses asook beskikbare kapasiteit in die vakgroep. Daarna kan ’n student ingeskryf word vir ’n M- of PhD-graad in Verbruikerswetenskappe, mits daar aan die gestelde vereistes voldoen word.