Studeer Voeding

 

 

1. Wat is ‘n dieetkundige?

ʼn Dieetkundige is ʼn gekwalifiseerde gesondheidsorgwerker wat geregistreer is by die Raad vir Gesondheidsprofessies in Suid Afrika (HPCSA), wat ʼn belangrike rol speel om die gesondheid van individue, groepe mense of gemeenskappe te verbeter. Dieetkundiges is goed gekwalifiseerd om in al die velde van voeding te praktiseer. Hulle kan hul vaardighede en kennis rakende voeding gebruik om ʼn individu se dieet aan te pas om ʼn mediese kondisie te behandel of om die publiek op te voed oor gesonde eetgewoontes. ʼn Dieetkundige funksioneer as ʼn belangrike rolspeler in die mediese sorg span.

   

2. Wat behels ‘n graad in BSc Dieetkunde?

Hierdie kwalifikasie bestaan uit ʼn program wat tot ʼn professionele graad lei en wat die afgestudeerde student toelaat om by die Beroepsraad vir Dieetkunde en Voedingkunde van die Raad vir Gesondheidsprofessies in Suid Afrika (HPCSA) as dieetkundige te registreer.  Studente word toegerus met die teoretiese kennis, praktiese vaardighede, professionele etos, gedrag en houding wat vereis word van dieetkundiges en bestuurder van voedingsorg om hul beroep te oefen volgens die behoeftes van die land en internasionale standaarde is. Die program rus studente toe met vaardighede wat vereis word in al die velde van die professie naamlik, voedseldienbestuur, terapeutiese en gemeenskapsvoeding. Dieetkundiges is ook betrokke by navorsing in die verwante velde binne die professie.

3. Toelatingsvereistes

•    Nasionale senior sertifikaat met universiteitstoelating
•    ‘n APS-telling van minstens 30
•    Wiskunde – Vlak 5 (60-69%) EN
•    Fisiese wetenskap – Vlak 5 (60-69%)
•    ‘n Slaagsyfer van 50-59% (vlak 4) in die taal van leer en onderrig op Huistaal- of Eerste addisionele Taalvlak

4. Wyse van aanbieding en duur van die program

Die program word slegs voltyds aangebied en strek oor ‘n tydperk van vier (4) jaar.
Let daarop dat die taal van onderrig Afrikaans is, maar simultane tolking na Engels is beskikbaar. Van die dosente is Engels en die taal van onderrig in hul modules is Engels, maar simultane tolking na Afrikaans is beskikbaar.

5. Keuringsproses

Voornemende studente is onderhewig aan ʼn keuringsproses. Die volgende kriteria word gebruik vir die keuringsproses:
I.    Akademiese komponent (Graad 12 gemiddel). Voornemende studente moet ‘n gewaarmerkte afskrif van hul Graad 12-resultate of onlangste resultate voorsien. (Graad 11 finale resultate kan die aansoekvorm vergesel).
II.    Bewys dat besoek aan ʼn geregistreerde dieetkundige afgelê is.
III.   ʼn Telefoniese onderhoud met ʼn keuringspaneel wat gereël sal word om in Augustus plaas te vind.

Kandidate wat in die minimum vereistes voldoen sal in Julie gekontak word om ʼn kort video van 60 sekondes te voorsien waarin daar verduidelik word hoekom jy dieetkunde wil studeer en waarom by die NWU.

6. Nagraadse studies

Die suksesvolle voltooiing van die graad BSc in Dieetkunde verleen toegang tot die MSc-graad in Dieetkunde of Voeding en is onderhewig aan ʼn keuringsproses op grond van akademiese prestasie van die student asook beskikbare kapasiteit in die vakgroep. Die volgende toelatingsvereistes geld:

 • Die student moet minstens 60% behaal het in elk van die volgende modules: NUTT312, NUTT323, NUTT324, NUTR321 en NUTR471 of gelykwaardige modules.
 • Beskrywende statistiek (STTN111) of ʼn gelykwaardige module is ʼn newevereiste.

Na die voltooiing van 'n MSc graad in Dieetkunde of Voeding, kan 'n PhD in Dieetkunde of Voeding volg mits die voorvereistes behaal is.

7. Beroepsgeleenthede

 • Openbare sektor: Departement van Gesondheid; Korrektiewe Dienste of die Militêre dienste.
 • Privaat sektor: Voedsel, gesondheidsorg of farmaseutiese nywerhede; Privaat hospitale; mediese fondse, voedselmaatskappye, private praktyk of die voedseldiensbedryf.
 • Navorsing: Die Mediese Navorsingsraad (MNR); Universiteite of die voedselbedryf.
 • Onderrig en leer: Universiteite of Skole (moontlik 'n nagraadse onderwyskwalifikasie vereis).
 • Entrepreneursgeleenthede: Privaat praktyk; Konsultasie dieetkundiges, Gesondheidskommunikasie.

   

8. Verpligte gemeenskapsdiens jaar

Die Departement van Gesondheid vereis ʼn verpligte gemeenskapsdiens jaar na die voltooiing van die BSc Dieetkunde program. Die doel van hierdie jaar is om kundigheid te ontplooi in landelike dele van Suid-Afrika, waar hierdie dienste normaalweg nie gevind word nie. Die dieetkundige ontvang ʼn intreevlak salaris vir een kalanderjaar en byvoordele, afhangende van die streek waar hulle sal werk (bv. landelike toelae, behuisingstoelae, ens.)

9. Fakulteitspesifieke vereistes

 • Studente is wetlik verplig om aan die begin van die eerste studiejaar as studentedieetkundiges by die beroepsraad vir Dieetkunde van die HPCSA te registreer.
 • Vir praktykopleiding gedurende die studiejare is die besit van ʼn geldige rybewys voor die aanvang van die tweede studiejaar ʼn vereiste.
 • Studentelidmaatskap aan die beroepsvereniging (ADSA) is vanaf die eerstejaar van studie verpligtend.
 • Alle kostes verbonde aan die praktykopleiding in die vierde studiejaar moet deur die student self gedra word.
 • Geen student sal toegelaat word om in die vierde studiejaar op ʼn huiskomitee van ʼn koshuis te dien nie.