Kwalifikasies

Meestersgraad in Verpleegkunde 
Programkode: 8CJ N01

Navorsingskurrikulum

 • Meesters in Verpleegkunde (G801P)

 

Minimum Toelatingsvereistes

Minimum vereistes van die kwalifikasie

'n Vierjarige Baccalaureusgraad in Verpleegkunde of enige ander gelykwaardige kwalifikasie wat deur die Senaat goedgekeur is, word vereis. Spesifieke toelatingsvereistes vir die betrokke kurrikulums in hierdie program word hieronder genoem.

 • Baccalaureusgraad in Verpleegkunde
 • Ten minste 60% in die navorsingsmetodologie module van die B-graad

 

Bykomende vereistes en fakulteitspesifieke reëls
 

 • Studente wat as verpleegster in Suid-Afrika wil praktiseer, moet bewys lewer van registrasie as verpleegkundige by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging.
 • Om tot enige van die programme / kurrikulums toegelaat te word, moet 'n student in die navorsingsmetodologie-module van die B-graad of gelykwaardige kwalifikasie minstens 60% behaal het.
 • Die keuringsproses sal vanaf 1 Oktober plaasvind. Die direkteur van NuMIQ en kundiges van die betrokke studierigting / program sal kandidate kies op grond van dokumente wat met aansoek aangebied word, 'n opstel vir evaluering van die kandidaat se skryf- en beredingsvaardighede en ander prosedures soos benodig;
 • Suksesvolle voltooiing van Navorsingsmetodologie (VPKN874) met minstens 60% en aanbieding van 'n aanvaarbare navorsingsvoorstel word vereis om na die tweede studiejaar te vorder. Die studie van studente wat nie aan die kriteria voldoen nie, kan beëindig word.

 

Kwalifikasie

Minimum vereistes vir aansoekers

Meesters in Verpleegkunde Magister Curationis

Baccalaureusgraad in Verpleegkunde en minstens 60% in die navorsingsmetodologie-module van die B-graad

Stuur asseblief u aansoekvorm en stawende dokumente aan Thabang Mampe 31643949@nwu.ac.za

 

Weens die beperkte aantal studieleiers wat tans nuwe studente kan neem, sal 'n beperkte aantal studente vir 2020 gekies word.

Keuringsproses

 •      Dokumente wat met aansoek ingedien moet word
 •      Opstel oor 'n huidige gesondheidskwessie
 •      Assessering van akademiese geletterdheid
 •      Moontlike keuringspaneelonderhoud
 •      Aansoeke sluit 30 September 2021 vir 2022.

 

Vir studiegeld navrae kontak asseblief:

PC-studyfees@nwu.ac.za

 

Nagraadse beurse:

Slegs web- en aanlyn-beursaansoeke sal aanvaar word

E-pos addres: PC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Webtuiste: http://studies.nwu.ac.za/financial-support-services/nwu-postgraduate-bur...