Die Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR) is spesifiek gefokus op bio-psigo-sosiale gesondheid binne die konteks van epidemiologie ten einde siekte te verhoed, gesondheid te onderhou en te bevorder, en kwaliteit gesondheidsisteme te bevorder.

AUTHeR ondersteun die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO) se definisie van gesondheid, naamlik dan “Optimale gesondheid ’n toestand van volkome fisiese, geestelike en sosiale welstand is en nie slegs die afwesigheid van siekte of ongesteldheid nie”.

Die transdissiplinêre gesondheidsnavorsingspan het ’n holistiese benadering tot probleme en geleenthede eie aan Afrika en ontwikkelende lande, waar gesondheid beïnvloed word deur ’n vierledige siektelas en vinnige verstedeliking en waar die bemagtiging van mense en die ontwikkeling van mensekapitaal ’n hoë prioriteit is.