Navorsingsfokus CON-WELL

Navorsing in Verbruikerswetenskappe fokus op ’n program genaamd Bevordering van verbruikersbelange en welstand in Suid-Afrika / Enhancing consumer interests and well-being in South Africa (CON-WELL). Die diversiteit van die Suid- Afrikaanse verbruikerspopulasie en die funksionering van hierdie verbruikers in ’n opkomende ekonomie motiveer navorsing wat beoog om hulle welstand ten opsigte van hulle mees basiese behoeftes te verseker. Verbruikerswelstand en belange sal aangespreek word hanteer deur hulle te bemagtig om hulle lewenskwaliteit in ’n unieke multikulturele omgewing te handhaaf, behou en te verbeter. Navorsing in hierdie projek word uitgevoer vanuit ’n verbruikersperspektief uitgevoer met verbruikersgedrag as die hoeksteen van alle navorsing wat uitgevoer word.

 

Omvang van CON-WELL

Die doel van CON-WELL as ’n navorsingsfokus is om verbruikers te help om daagliks hulle hulpbronne doeltreffend en optimaal te gebruik. Hierdie hulpbronne sluit die volgende in, maar is nie daartoe beperk nie:

  • Eksterne hulpbronne (bv voedsel, klerasie, finansiële bronne, inligtingsbronne); en
  • interne bronne (bv onderwys, kennis, tyds-/finansiële bestuur).

 

Die teikenpopulasie relevant tot ons fokus, is:

  • verbruikers in Suid-Afrika se Noordwes-provinsie;
  • verbruikers uit beide ’n landelike en ’n stedelike konteks; en
  • verbruikers uit verskillende demografiese subgroepe ten opsigte van geslag, ouderdom, vlak van onderwys, inkomste en etnisiteit.

Verbruikersgedragsnavorsing word as ’n instrument gebruik om bogenoemde doel te bereik. Deur verbruikers se gedrag rondom hulle gebruik van beskikbare bronne te ondersoek en ingrypingstrategieë ten opsigte van hierdie gedrag te gebruik, wil ons die volgende uitkomste bereik:

  • Bevordering van verbruikers se welstand met betrekking tot die optimering van beskikbare hulpbronne;
  • bevordering van verbruikers se welstand deur hulle te help om geskikte hanteringstrategieë ten opsigte van hulle beskikbare hulpbronne te gebruik; en
  • die verwesenliking van volhoubaarheid in ons pogings om verbruikers se belange en welstand deur middel van verbruikersopvoeding en beleidsveranderingspogings te bevorder.

Verbruikers se gedrag in ’n huishouding-, werks- en kleinhandelomgewing word ondersoek.

Binne hierdie navorsingsfokus word CON-WELL deur middel van verfynde projekte benader waarvolgens ondersoek ingestel word na verbruikers se doeltreffende hulpbronbestuur uit die perspektiewe van verskillende verbruikersprobleme wat as projekte binne CON-WELL gestruktureer is. Hierdie probleme is tydig en relevant vir die Suid-Afrikaanse konteks waar verbruikers daagliks met die bronne tot hulle beskikking die mas moet opkom.

’n Navorsingsprobleem of -projek word benader deur die span navorsers met kundigheid op verskillende gebiede van verbruikersgedragsnavorsing en hulle werk as ’n span saam om verbruikers se belange en welstand in die konteks van die projek te bevorder. Die model vir CON-WELL se benadering tot verskillende navorsingsprojekte word in Figuur 1 gegee.

 

Titel van huidige navorsingsprojek

Consumer Health Resources (COHERE): "Saam met die verbruiker op pad na beter hulpbronbestuur in ’n gesondheidskonteks”.

 

Doel van huidige navorsingsprojek

Om verbruikers te help om hulle hulpbronne in die konteks van verbruikersgesondheid uit ’n holistiese oogpunt doeltreffend en optimaal te gebruik ten einde hulle belange en welstand te bevorder.

Verskillende projekte word binne die fokus van die onderskeie navorsers in hierdie projek onderneem.

 

Nagraadse studente binne die huidige navorsingsprojek

Meesters- en doktorale studente word tans binne die the COHERE- projek geakkommodeer. Studente wat daarin belang sou stel om meesters- of doktorale studies aan te pak, word uitgenooi om prof Daleen van der Merwe te kontak.