Navorsingsfokus by Verbruikerswetenskappe: CON-WELL

CON-WELL fokus op die bevordering van verbruikersbelange en welstand in Suid-Afrika. Die diversiteit van die Suid-Afrikaanse verbruikersbevolking en die funksionering van hierdie verbruikers in ’n opkomende ekonomie motiveer navorsing wat daarop gemik is om hulle welstand ten opsigte van produkte en dienste te verseker. Ons hanteer die welstand en belange van verbruikers deur hulle te bemagtig om as bewuste verbruikers ingeligte besluite in ’n unieke multikulturele omgewing te neem.  Navorsing in hierdie projek word vanuit ’n verbruikersperspektief onderneem met verbruikersgedrag as die hoeksteen van alle navorsing.

Die doelwit van CON-WELL

Die doelwit van CON-WELL is om verbruikers te help om op ’n doeltreffende en optimale manier besluite te neem om verantwoordelike, bewuste verbruikers te word.

 Verbruikersgedragnavorsing dien as manier om bogenoemde doelwit te bereik. Ons streef die volgende uitkomste na:

  • Die optimalisering van beskikbare hulpbronne deur verbruikers te help om geskikte hanterings- en besluitnemingstrategieë toe te pas.
  • Die skep van moontlikhede vir verbruikers om in hulle gedrag bewuste verbruikers te word (byvoorbeeld met gebruik, aankope, besluitneming).
  • Die nastreef van volhoubaarheid om verbruikers se belange en welstand deur verbruikersopvoeding en pogings tot beleidsverandering te bevorder.

CON-WELL is betrokke by gefokusde projekte wat op verskillende verbruikersverwante probleme gegrond is. Hierdie probleme is aktueel en hou verband met die Suid-Afrikaanse en internasionale konteks.

’n Navorsingsprobleem of -projek word deur ’n span kundige navorsers op verskillende gebiede aangepak.

Ons belangrikste teikenpopulasie

Verbruikers in Suid-Afrika uit verskillende demografiese subgroepe ten opsigte van geslag, ouderdom, opvoedingsvlak, inkomste en etnisiteit.

Nagraadse studente in die huidige navorsingsprojek

Meestersgraad- en doktorale studente word tans by CON-WELL geakkommodeer. Studente wat belangstel om meestersgraad- of doktorale studies aan te pak, word uitgenooi om prof Daleen van der Merwe te kontak.

Nagraadse projekte van PhD-studente wat onlangs voltooi is

Taljaard, I. 2020. Exploring the relationship between selected internal consumer behaviour variables and the emotional response to the sensory properties of chocolate. Promotor: Prof. A. Mielmann; mede-promotor: Dr. N. le Roux.

Coetzee, N. 2019. Employing developed sewing training material in an intervention for low-literate participants of rural income generating projects. Promotor: Dr H. van Staden, mede-promotors: Prof. W. Oldewage-Theron en Dr. C. Niesing

Le Roux, N. 2018. Profiling consumers within a corporate South African context according to their decision-making, physical and psycho-social well-being. Promotor: Prof. M. van der Merwe; mede-promotors: Profs. M.P. Wissing en C. Wilders.

Van Zyl, S.D. 2018. Consumers’ food label behaviour: A preventive and interventive educational model for informed decision making. Promotor: Prof. M. van der Merwe; mede-promotor: Prof. S.M. Hanekom.

Van  Staden, H.  2012.  The use of clothing labels by female black low-literate consumers.  Promotor: Prof. M. van der Merwe; Mede-promotor: Prof. A.M. van Aardt.

Matenge, STP.  2011.  Utilisation of traditional and indigenous foods in the North-West Province of South Africa. Promotor: Prof. A. Kruger;  mede-promotor: Prof. M. van der Merwe;  hulp-promoter: Dr. H. de Beer.

Voltooide projekte van meestersgraadstudente

Brits, C.C.  2020.  E-tailing: Consumers’ perceived risks and coping strategies – a study performed in Potchefstroom, North West Province. Stuieleier: Dr. N. le Roux; Medestudieleier: Dr. H. van Staden en H. Dreyer. 

Nel, M. 2020.  The role of knowledge on the effect of external influences on the food information search of working female consumers. Studieleier: Prof. D. van der Merwe. medestudieleier: Dr. H. de Beer.

Sousa, N. V. 2020. Challenges and coping strategies of employed female consumers during household purchases decisions. Studieleier: Dr. M. du Preez; medestudieleier: Dr. N. le Roux.
 
Harmse, J. 2018. Exploring the challenges income-earning households experience regarding household food security in the Vaalharts Irrigation Scheme. Studieleier: Dr. H. de Beer; mede-studieleier: Dr. A. Mielmann.
 

Marx, I. 2018. Consumers’ subjective and objective knowledge of genetically modified food in a South African context. Studieleier: L. Wyma; mede-studieleiers: E. Botha, Prof. C.D. Viljoen.

Van den Berg, M.S. 2018. Consumers’ knowledge and utilisation practices regarding plastic food and beverage packaging and containers. Studieleier: Prof. M. van der Merwe; mede-studieleier: L. Wyma.

Botha, J. 2017. Understanding the motives of consumers employed at a nutrition company for choosing sugared dairy products. Studieleier: Dr. A. Mielmann, mede-studieleier: H. Dreyer.

Coelho, D.C.  2016.  Older female consumers' quality perception of clothing during pre- and post-purchase decision-making. Studieleier: E. Botha; medeleier: N. van der Colff.

Pretorius, L.S. 2016.  Rural consumers' consciousness and use of the Consumer Protection Act in the Valspan community within the Phokwane Municipality. Studieleier: M. du Preez; mede-studieleier: N. Le Roux; hulpleier: E.L. Barratt.

Coetzee, L. 2015. Exploring household food security and the acceptance of an amaranth enriched food product.   Studieleier: Dr. H. De Beer; mede-studieleier: Dr. A. Mielmann.

Havenga, R. 2015. Food label knowledge: a comparison between developing and developed country context. Studieleier: Prof. M. van der Merwe; mede-studieleiers: Proff. M.J.C. Bosman en M. Warnock.

Swart, P. 2015. Assessment of food security-related projects of the Student Rag Community Service Potchefstroom Campus, North-West University. Studieleier: Drm H. de Beer; mede-studieleier: C. Niesing.

Van Wyk, D. 2014. Exploring household food security in the Vaalharts area. Studieleier: Dr. H. de Beer; mede-studieleier: L. Wyma.

Irvine, F. 2014. Functionally low-literate consumers’ use of food labels in the rural area of Valspan in the North West Province of South Africa. Studieleier: Prof. M. van der Merwe; mede-studieleiers: Prof. M.J.C. Bosman en Dr. H. van Staden.

Jordaan, F. 2014. Enhancement of household food security by addressing food utilisation, production and handling practices, Viljoenskroon. Studieleier: Dr. H. de Beer; mede-studieleiers: M. du Preez en N. van der Colff.

Van der Merwe, L. 2014.  Motivation of women to participate in an income-generating project: FLAGH programme.Studieleier: Dr. H. de Beer; mede-studieleier: E. Botha.

Van Schalkwyk, C. 2014. Consumers' knowledge of clothing labels in a developing and developed country context.Studieleier: Prof. M. van der Merwe; mede-studieleiers: Proff. M.J.C. Bosman en M. Warnock.

Dreyer, H. 2013. Consumers' understanding and utilisation of textile eco-labels when making a pre-purchase decision. Studieleier: E. Botha; mede-studieleiers: Prof. M. van der Merwe en N. le Roux.

Labuschagne, A.  2011.  Consumers' expectations of furniture labels during their pre-purchase information search: towards label development.  Studieleier: S.D. van Zyl;  mede-studieleier: Prof. M. van der Merwe;  hulp-studieleier: Prof. A. Kruger.

Molefe, KM.  2011.  An education and training programme as a strategy to improve consumers' knowledge and operation towards basic water utilization.  Studieleier: Dr. M.D. Venter;  mede-studieleier: L. van Niekerk.

Niemann, A.M. 2011. Male and female consumers' knowledge, perceptions and use of clothing labels. M. Verbruikerswetenskappe. Studieleier: M. Larney; mede-studieleier Prof. A.M. van Aardt.

Prinsloo, N. 2011. Consumer satisfaction with food labels during the pre-purchase in-store evaluation: a study in Gauteng. Studieleier: Prof. M. van der Merwe;  mede-studieleiers: Proff. M.J.C. Bosman en A.C. Erasmus.

Steyn, L. 2011. Consumer perceptions regarding labels on clothing and household textile products: a study in Gauteng. Studieleier: Prof. M. van der Merwe; mede-studieleier S.D. van Zyl; hulpstudieleier: E. Botha.

Wyma, L. 2011. Consumers' preferences for private and national brand food products. Studieleier: Prof. M. van der Merwe; mede-studieleiers: Proff. M.J.C. Bosman en A.C. Erasmus; hulpstudieleier:  Prof. H. Strydom.