Die Noordwes-Universiteit se Skool vir Farmasie bied verskeie sertifikaat-/kort- leerprogramme aan. Hierdie afstandsonderrig kursusse word aangebied vir die doeleindes van voortgesette professionele ontwikkeling. Ons poog om bekostigbare en gehalte hoër onderwys binne die bereik van elke apteker en ander gesondheidspraktisyn te bring wat kwalifiseer vir toelating. 

AANBIEDING VAN KURSUSSE

Die meeste van die kortleerprogramme word aangebied deur middel van afstandsonderrig* met die voordeel van meer buigsaamheid ten opsigte van die tyd en plek waar u studeer. Eksamens kan afgelê word by enige van 'n aantal eksamensentrums regoor die land.

 • Verpligte kontaksessies word in sommige gevalle vereis.

Die kortleerprogramme word aangebied in Engels. Die studiegidse asook groep- besprekings deur die internet is slegs in Engels.

Die lewering van hierdie kursusse vind plaas met die hulp van die eFundi, 'n elektroniese platform vir kommunikasie met studente van die Noordwes-Universiteit. As 'n voorvereiste word daar van studente verwag om oor voldoende rekenaarvaardighede te beskik om gebruik te maak van hierdie medium.

Dit is dus van die uiterste belang dat elke student konstante en betroubare toegang tot die Internet het.

KOMMUNIKASIE EN INTERNETTOEGANG

Kommunikasie tydens u studies sal hoofsaaklik plaasvind deur die Universiteit se onderrigleerlatform, eFundi.

Administratiewe navrae:

Mev. Corrie Strydom sal u ondersteun met algemene navrae asook met verwysing na akademiese personeel en ander administratiewe personeel. Die beste manier om met ons in verbinding te tree is via e-pos.

Tel: 018 299 2260
Faks: 087 231 5428
E-pos: corrie.strydom@nwu.ac.za

DUUR VAN STUDIES 

 • Die maksimum duur van 'n kortleerprogram is een semester (tensy anders vermeld).
 • Studente se studies sal beëindig word indien die maksimum studietydperk oorskry word.

TOELATINGSVEREISTES

 • BPharm graad of enige ander kwalifikasie was as gelykstaande geag word (tensyanders aangedui)
 • Geregistreerde apteker by die Suid-Afrikaanse Aptekersraad (SAAR) (indien van toepassing)
 • Ondervinding in die toepaslike veld word sterk aanbeveel, maar is nie 'n voorvereiste (tensy anders aangedui)
 • Vir toelating tot die Farmakologie kortleerprogramme is ‘n BPharm-graad, 'n MBChB (mediese praktisyn) of 'n BChD (tandarts) ‘n voorvereiste.

AANSOEK

Kontak asb vir Corrie Strydom rakend aansoekvorms en sluitingsdatums vir aansoeke.

STUDIEMATERIAAL

‘n Elektroniese studiegids geïntegreer met die vereiste studiemateriaal is beskikbaar vir elke kortleerprogram. Die belangrikste instrument in die leerproses is die omvattende studiegids. Soms is addisionele handboeke ook nodig.

ASSSESERING

 • Assessering vind plaas deur middel van verpligte werksopdragte sowel as ‘n skriftelike eksamen of ekwivalente mondelinge evaluering (tensy anders aangedui).
 • Die kortleerprogram punt word bereken uit die eksamenpunt en die deelnamepunt (werksopdragte ens waar van toepassing).
 • Eksamens word geskryf by die eksamensentrum waarvoor die student geregistreer het.
 • Die Farmakologie kortleerprogramme se eksamens word elektronies geskryf op die student se kantoor- of huisrekenaar (met internet toegang).

KONTAKBESONDERHEDE

Administratiewe navrae:

Kontak: Mev. Corrie Strydom

Tel: 018 299 2260

E-pos: corrie.strydom@nwu.ac.za

Programleier: Voortgesette Opleiding

Kontak: Mev. Hannlie Hamman

Tel: 018 299 4073

E-pos: hannlie.hamman@nwu.ac.za