Die CHPE volg ’n projekgebaseerde benadering. Dit identifiseer en bevorder spesifieke onderrig- en leerverwante projekte wat op die NWU se onderrig-en-leer-strategie en die Fakulteit Gesondheidswetenskappe se onderrig-en-leer-plan gegrond is.  

Die hooffokusgebiede van die CHPE is:

  • Die skep van ’n meer responsiewe hoëronderwysstelsel deur met die identifikasie, ontwerp en ontwikkeling van kwalifikasies en programme in gesondheidswetenskappe te help.

  • Die onderrig van studente vir die uitdagings van die 21ste eeu, wat interprofessionele leer, werkgeïntegreerde leer, diensleer en spangebaseerde leer insluit.

  • Die verbetering van studentebetrokkenheid by leer deur aktiewe leerpedagogieë en interprofessionele leer te ontwerp en te ontwikkel.

  • Die bevordering van innoverende onderrig-en-leer-ontwerp deur die fakulteit te ontwikkel en te bemagtig om nuwe vorms van onderrig en leer wat met die 21ste-eeuse student praat, te ondersoek, te implementeer en te evalueer.

  • Die professionele ontwikkeling van dosente om deur middel van interaktiewe e-leer-platforms kundiges op die gebied van onderrig en leer, veral in vervlegde leer, te word. ’n Mentorskapprogram in onderrig en leer is ook deel van die gefokusde professionele ontwikkelingsgeleenthede wat deur die CHPE aangebied word.