Leierskapsontwikkeling

Wêreldwyd vereis voedingsaksie 'n verskeidenheid tegniese en funksionele vaardighede. Voeding gaan alles oor verandering en verandering is 'n komplekse proses wat gelei word eerder as bestuur.

 

Die doel van die African Nutrition Leadership Program (ANLP), gebaseer aan die Noordwes-Universiteit in Suid-Afrika, is om individuele en institusionele leierskapskapasiteit op verskeie vlakke in voeding regoor die Afrika-kontinent te ontwikkel. Die ANLP is verbind tot leierskapontwikkeling van professionele voedingkundiges in vroeë en middelloopbaan en verwante belanghebbendes en instellings. Die ANLP bied 'n 10-dae leierskapontwikkelingsprogramme vir individue, tesame met pasgemaakte leierskap- en funksionele kapasiteitsontwikkelingsprogramme gebaseer op belanghebbendes/instansies se behoeftes.

 

Die ANLP-benadering tot leierskapsopleiding en -ontwikkeling

 1. Leierskap is 'n liggaam van oriëntasies, houdings en gedrag wat aangeleer kan word.
 2. Leierskap hou nie verband met 'n posisie nie – leiers lei van waar hulle staan.
 3. Bestuursleierskap, 'n kombinasie van bestuur en veral leierskaporiëntasies, houdings, vaardighede en gedrag is 'n belangrike oriëntasie om te bevorder.
 4. Verhoudings met jouself en ander is gegrond op integriteit en vertroue.
 5. Die resultaat van leierskap is om die spanlede (instansie) suksesvol te maak.
 6. Leiers het die verantwoordelikheid om meer leiers te laat groei.
 7. Leiers het die vermoë om voortdurend te verander en te groei (self en ander) (leer, aanpas, verander en toepas) en om hul eie en ander se potensiaal te ontketen.
 8. Leiers het die toewyding om te dien en om doeleindes buite eiebelang te hê.
 9. Leiers en volgelinge het die voorneme om doel en betekenis te vind in wat hulle doen.
 10. Leiers genereer en fokus spanlede se energie om 'n visie te verwesenlik.
 11. Leiers skep 'n omgewing waarvan mense deel wil wees en waartoe verbind is, en nie net werk vir / betrokke wees by die span/instansie nie.
 12. Om veranderingsintervensies suksesvol te lei en te bestuur is 'n noodsaaklike vaardigheid in Afrika en vir voeding.

Die ANLP-benadering tot funksionele kapasiteitsbou

 1. Die ANLP glo in die waarde van belegging in die voortgesette groei en ontwikkeling van mense.
 2. ANLP-programme is altyd gebaseer op die uitgedrukte en waargenome behoeftes van deelnemers na 'n diagnostiese proses.
 3. ANLP-programme word vanuit 'n dienende leierskapperspektief aangebied en ons fokus op die behoeftes van die deelnemers om te leer en te groei.
 4. Die ANLP is sensitief vir die beginsels van volwasse leer en verwag dat die uitkomste vir elke individu anders sal wees.
 5. By die ANLP poog ons om ook pret te hê in ons benadering tot interaktiewe leer.
 6. Die ANLP glo dat 'n verskeidenheid onderrigstrategieë noodsaaklik is om in die behoeftes van deelnemers te voorsien.
 7. In ANLP-programme word die deel van deelnemers se ervaring dikwels gebruik om te skakel met die materiaal wat ons aanbied. Waar moontlik gebruik ons ervaringsleer as 'n strategie – veral tydens langer werkswinkels.
 8. Tydens opleidingsgeleenthede voeg die ANLP-fasiliterende span waarde toe deur altyd teenwoordig te wees, aktief deel te neem, op te neem wat gesê is en ons ervaring te deel (sonder om ontwrigtend te wees).
 9. Die ANLP beskou werkswinkels as geleenthede, 'n geïntegreerde geheel en veel meer as 'n los samestelling van sessies. Die ANLP probeer altyd om sessies te integreer, met die fokus op die behoeftes van die deelnemers wat daar is om beide as individue en as leiers te groei.
 10. Die ANLP demonstreer aktief die waarde en voordele van spanwerk deur as 'n span te werk.
 11. By die ANLP geniet ons dit om met mense te werk wat positief, buigsaam is en ons passie deel om omgewings te skep waarbinne individue kan groei – deelnemers sowel as fasiliteerders.

 

 

Die 10-dae Afrika-voedingsleierskapsprogram vir individue

Die 10-dae ANLP-leierskapontwikkelingsprogram vir individue word sedert 2002 suksesvol aangebied. Aanvanklik is 'n enkele program elke jaar gehou, maar die belangstelling, wat die behoefte aandui, het vinnig toegeneem en twee programme word nou jaarliks aangebied. Deelnemers kom uit 'n wye verskeidenheid voedingsverwante dissiplines in die regeringsektor, die VN, die burgerlike samelewing, die akademie en in 'n kleiner mate uit die private sektor en individuele konsultante. 

 

Doelwitte van die 10-dag ANLP

 • Skep 'n bewustheid van die individu se leierskaporiëntasie en vermoë.
 • Skep 'n omgewing waarin individue hul sterkpunte en groeiareas kan ervaar en terugvoer oor hul vordering kan ontvang.
 • Ontwikkel 'n persoonlike aksieplan vir groei na die 10-dagprogram.
 • Vestig die praktyk van refleksie as 'n basis vir voortgesette selfontdekking en groei.
 • Ervaar hoe leierskapvermoëns span- en werkprestasie beïnvloed.
 • Ervaring om in kultureel diverse spanne te werk.
 • Word deel van 'n pan-Afrikaanse netwerk wat in die toekoms die ruggraat van leierskap in voeding op die vasteland sal word.
 • Verbind hulle deur 'n verklaring van voorneme tot persoonlike optrede buite die 10-dagprogram.

Oorhoofse doel van die 10-dag ANLP

Om elke individu se leierskapsontwikkeling te bevorder deur verhoogde selfbewustheid en refleksie, om sodoende leierskapsgroei tydens en na die opleidingsprogram te bewerkstellig.

ANLP photo 1

Ontwerp van die 10-dag ANLP

Navorsing in leierskapontwikkeling het getoon dat leierskapvermoë ontwikkel kan word (Figuur 1) en groei kan bevorder word deur 'n uitdagende omgewing te skep wat individue dwing om hulself toe te pas. Die 10-dagprogram vir individue pas die leierskapontwikkelingsmodel toe wat deur die Sentrum vir Kreatiewe Leierskap (2003) ontwikkel is. Hierdie model bevorder leierskapontwikkeling deur ervarings te ontlok deur veelvuldige blootstelling wat 'n groter selfbewustheid van die individue bevorder.

Deelnemers word in spanne en komitees verdeel en as deel van hierdie groepe moet hulle verskeie uitdagende take aanpak terselfdertyd as aktief aan die deurlopende opleidingsprogram deelneem. Dit lei tot veelvuldige blootstelling en botsende eise wat groter selfbewustheid en groei oor baie fronte bevorder.

Die blootstellings sluit in:

 • 'n Verskeidenheid uitdagings, nuwe ervarings, rekdoelwitte en konfliksituasies.
 • Tyd vir selfkritiese refleksie tesame met portuurterugvoer en geleenthede vir individue om bewus te word van die gaping tussen hul huidige status quo en hul verlangde leierskapbevoegdhede.
 • Voortgesette besinning en terugvoer van eweknieë en die ANLP-ondersteuningspan.
 • Ondersteuning van die ANLP Ondersteuningspan wat groei aanmoedig en individuele leiding verskaf volgens behoefte.

 

ANLP figure 1

Resultate van die 10-dag ANLP

Tot op hede het die ANLP meer as 500 individue van 40 Afrika-lande opgelei. ANLP Alumni rapporteer dat hulle lewens- en loopbaanveranderende ervarings gehad het as gevolg van die 10-dagprogram.

Die voordele en insigte sluit in:

 • Verbeterde selfleierskapvermoë.
 • Groter bewustheid van waar groei nodig is.
 • Groter bewustheid van moontlike beperkings wat nie verander kan word nie, maar wat bestuur moet word.
 • 'n Bereidwilligheid om te aanvaar en opbouende kritiek te gee.
 • Begeerte vir verdere leer en groei.
 • Om beter toegerus te wees om botsende eise te bestuur.
 • 'n Groter begrip van wat dit beteken om te lei van waar jy staan en om die selfvertroue te kry om dit te doen.
 • Om deel te wees van 'n groot pan-Afrikaanse netwerk.
 • Om deel te wees van 'n ANLP-verklaring wat 'n gemeenskaplike voedingsvisie vir Afrika bevorder en die individu uitdaag om nou op te tree en te lei waar hulle staan.
 • Groter emosionele intelligensie.

In 2019 is die eerste landspesifieke ANLP 10-dagprogram gelewer. Dit is in Ethiopië aangebied onder leiding van Ethiopiese ANLP Alumni. Dertig 30 hoëvlak plaaslike deelnemers het dit bygewoon. Dit was 'n groot sukses en ander alumni-groepe het 'n belangstelling in hierdie tipe program uitgespreek, met die doel om nasionale voedingsleierskap te versterk om te verseker dat nasionale voedingsaksieplanne en -programme versterk en opgeskaal word om werklike impak te lewer.

Terugvoer van die 10-dag ANLP

ANLP feedback

ANLP photo 3

Die 10-day ANLP in getalle

 • Aanvang in 2002.
 • Groei in toedienings van ongeveer 40 per jaar tot meer as 190 toedienings jaarliks.
 • Weens die oorweldigende aanvraag word die program nou twee keer per jaar aangebied.
 • Twee derdes van die deelnemers is vroue.
 • Gemiddeld 14 lande word by elke 10-dagprogram verteenwoordig.
 • Gemiddelde ouderdom van deelnemers is 37 jaar.
 • Vanaf 2023 het meer as 500 deelnemers uit 40 Afrika-lande deelgeneem.

 

Neem 'n paar oomblikke om te kyk .... Oor ons en ons deelnemers

 

 

Kontak inligting

Vir meer inligting besoek ons webwerf by www.africanutritionleadership.org

Of kontak ons by Ronel.Benson@nwu.ac.za