Gesondheidsbevordering & Welstand aktivering

 

Oorsig

In Suid-Afrika moet gesondheid binne die historiese konteks van gesondheidsongelykhede en 'n viervoudige siektelas beskou word. Met 'n klein, onbekostigbare, maar baie kundige private gesondheidsorgsektor en 'n groot, openbare gesondheidsorgstelsel wat volgens die primêre gesondheidsorgfilosofie funksioneer, is dit noodsaaklik om gesondheidsbevordering te versterk om landsburgers meer beheer oor hulle gesondheid te gee. Gesondheidsbevordering is 'n dinamiese proses wat mense in staat stel om meer beheer oor hulle eie gesondheid te hê en om dit te verbeter. Dit behels 'n fokus op individuele gedrag, gesondheidsbevordering aksie areas, en die maatskaplike bepalers van gesondheid.

By die Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR) ondersteun ons 'n gemeenskapsgebaseerde, deelnemende benadering tot gesondheidsbevordering, teenwoordigheid in gemeenskappe, en voldoening aan die beginsels van volhoubare gemeenskapsontwikkeling. Ons erken dat die verandering van menslike gedrag 'n komplekse saak is, maar dit is ook 'n voorvereiste vir die oorgang na voorkomende sorg.

 

Ons span

Prof Petra Bester – Navorser

Prof Lanthé Kruger – Navorser

Dr Christi Niesing – Navorser

Mev Karlien Smit – Navorsing

Dr Anselm Berde – Postdoktorale genoot

 

Huidige navorsingsprojekte

Die volgende titels van huidige en onlangs voltooide projekte gee 'n oorsig oor tipiese navorsing wat deur die gesondheidsbevorderingspan gedoen word. Dit is gegroepeer volgens die vyf aksie areas van gesondheidsbevordering:

 

Gesonde openbare beleidmaking

Gesondheidsorgwerkers se perspektiewe op hindernisse en instaatstellers in gesondheidsbevordering-mensehulpbronne.                                      

Die versterking van antimikrobiese rentmeesterskap in openbare hospitale in die Noordwesprovinsie: 'n Verklarende beskrywing.

Die skep van ondersteunende omgewings

Waardebepaling van ekosisteemdienste en -wandienste by gesondheidskliniektuine in Suid-Afrika.
Die versterking van gemeenskapaksie

Noodlottige en nie-noodlottige kardiovaskulêre insidente in 'n geselekteerde groep Suid-Afrikaners.

Deursneevergelykings van geweld en beserings onder volwassenes in landelike en stedelike gemeenskappe, Suid-Afrika.

Ontwikkeling van persoonlike vaardighede

Gehospitaliseerde gebruikers van geestesgesondheidsdienste met gemoedsversteurings se kennis van en inligtingsbronne oor geestesgesondheid.

Die bemagtiging van hipertensiepasiënte in 'n openbare gesondheidsorgstelsel tot verbeterde selfsorg deur middel van psigo-opvoeding.

Heroriëntering van gesondheidsorgdienste na voorkoming van siekte en bevordering van gesondheid Mees geskikte inligtingskommunikasietegnologie vir gesondheidsopvoeding in die bestuur van MIV in landelike gebiede: 'n sistematiese evaluering.

 

Studeer by ons

AUTHeR bied die MHSc in Transdissiplinêre Gesondheidsbevordering aan. Gesondheidsbevordering betrek alle lewens- en besigheidsterreine, en daarom leer studente hoe om die grense van hulle dissiplines oor te steek en in transdissiplinêre spanne te werk om komplekse en veral gemeenskapsgebaseerde gesondheidsprobleme die hoof te bied. Studente word toegerus met verskillende teorieë, modelle en raamwerke van menslike gedrag en prosesse vir die ontwikkeling, monitering en evaluering van gesondheidsbevorderingsprogramme. Ons bied ook die eerste PhD in Transdissiplinêre Gesondheidswetenskappe aan. Dit is 'n vlagskipprogram wat ontwerp is om kandidate in staat te stel om 'n leierskapsrol in transdissiplinêre spanne in te neem en vaardig te word in die verwerking van gesondheidsinligting en die verspreiding daarvan na verskeie teikengehore.

 

Addisionele hulpbronne & -skakels (Klik hier)

 

Vir verdere inligting kontak Prof Petra Bester.